Yazılar

hakaret suçu cezası

Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Hakaret kelimesi TDK’da sözcük anlamı itibariyle “onur kırma”, “küçültücü söz veya davranış” olarak tanımlanmıştır. Özelde ve genelde olmak üzere kapsamı Türk Ceza Kanunu 125. maddede belirlenen hakaretlerin vatandaşlara karşı cezai yaptırımı vardır.

hakaret suçu cezası

Hakaret Suçu Nedir?

Sözlü, yazılı, görsel, işitsel ve bedensel olarak kişilerin onuruna, şerefine, toplumdaki saygınlığına ve manevi değerlerine karşı somut bir fiil ya da olgu isnat etme faaliyeti, hakaret suçu olarak adlandırılır. Tüm dünyada olduğu haliyle ülkemizde de vatandaşların temel yaşam hakları, vücut bütünlüğünün korunması ve toplum içindeki manevi varlığı anayasal olarak muhafaza edilmektedir. Hakaret suçu, bireylerin toplum nezdindeki ağırlığını olumsuz etkileyecek fiili olguların veya isnatların tümünü içerir. 

Hakaret Suçu Neleri Kapsar?

Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 125. maddesine göre “şerefe karşı suçlar” kapsamında değerlendirilmektedir. Suç teşkil eden davranışlar sözlü, yazılı, görsel, işitsel ve bedensel yollar aracılığıyla olabilir. Cezai müeyyidenin hasıl olması için somut fiil veya isnat etmenin çerçevesi emsal kararlar ve mevcut davanın özgüllüğü içerisinde Savcılık tarafından belirlenmelidir. Hakaret suçunda iddialar bir takım tamamlayıcı unsurlara ihtiyaç duymakla beraber cezai yaptırımlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası olarak saptanmaktadır.

Hakaret suçu vatandaşların toplumdaki bireyselliğine saldırı olarak kabul edilir. Şikayet durumunda suç teşkil eden davranışlar nitelikli/basit olarak değerlendirilerek cezai yaptırımların boyutu belirlenir. Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan hakaret suçu başvurularında davalar Asliye Mahkemesinde Savcılık tarafından görülmektedir. Buna göre hakaret suçuna dahil edilebilecek örnekler şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Kişinin manevi varlığına saldırma niyeti güden sözler: Bir kişiye “sahtekar”, “düzenbaz”, “hırsız” vb. kötü bir nitelik ya da huy belirten sözler hakaret suçuna girer.
  • Kişinin manevi varlığına bedensel kusur veya hastalıklar üzerinden saldırma niyeti güden sözler: Bir kişiye bedensel engeli, kusuru veya hastalığı olsun/olmasın “kör”, “topal”, “sakat”, “psikopat” tarzı sözler hakaret suçuna dahil edilir.

Hakaret suçunun teveccüh ettiği durumlar aleni ve dolaylı olarak 2’ye ayrılabilir. Kişinin doğrudan yüzüne karşı ya da açık hava ve kafeterya ortamında hakaret edilmesi “alenen hakaret suçu” olarak kabul edilirken kişinin ortamda bulunmadığı hallerde hakaretin/hakaretlerin en az 3 kişi tarafından teyit edilmesi ise “gıyabında hakaret suçu” olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra hakaretlerin SMS, DM (Direct Message), telefon araması, e-posta vb. kanallar aracılığıyla edilen hakaretler somut kanıt olarak kabul edilebileceğinden hakaret suçu kapsamındadır.

Hakaret suçunda cezai yaptırımın katlanarak arttığı durumlar vardır. Bunlar kamu görevlilerinin görevlerini icra ederken görevleriyle ilgili hususlarda cereyan eden hakaret suçları ve kişinin siyasi, dini ve felsefi görüşlerini doğrudan veya dolaylı olarak hedef alan davranışlardır. TCK m.125’de itibarı zedeleyen veya küçük düşüren kelimelerin tümü madde madde sıralanmasa da genel itibariyle hakaretin tanımı kapsamlı biçimde yapılarak aslında kelimelerin de kapsamı belirlenmiştir.

Başta şirketler, sözleşmeler ve iş hukuku olmak üzere,  inşaat hukuku, boşanma ve aile hukuku, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, idare hukuku ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuattan doğan hukuktan oluşan çalışma alanlarına ilişkin müvekkillerine çözüm ve danışmanlık hizmeti sunan İzmir’de yerleşik bir hukuk ve arabuluculuk bürosudur. Bu çalışma alanları kapsamında; müvekkillerin danışmanlık ve proje süreçlerinin yönetimi ile ihtiyaç ve talepler doğrultusunda hukuki çözümler ile hizmet vermektedir. Hizmet ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.